RODO


rodoW związku z wejściem w życie – w dniu 25 maja 2018 r. – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1; dalej : RODO , niniejszym informuję, że:

 1. Stowarzyszenie AKADEMIA SPORTOWA PROGRES (ul. Wspólna 12, 09-100 Płońsk) przetwarza Pani/Pana/dziecka dane osobowe w związku z przynależnością do Stowarzyszenia AKADEMIA SPORTOWA PROGRES.
 2. Administratorem danych osobowych jest Prezes AKADEMII SPORTOWEJ PROGRES, a dane te są – z jego upoważnienia przetwarzane przez członków Zarządu, trenerów oraz księgowego.

Administrator danych informuje, że:

 1. Przetwarzane przez Stowarzyszenie AS Progres dane osobowe członków Stowarzyszenia AS Progres oraz kandydatów na członków Stowarzyszenia AS Progres pochodzą wyłącznie od osób, których dotyczą;
 2. Podanie danych osobowych dla Stowarzyszenia AS Progres jest dobrowolne, lecz niezbędne do uzyskania i zachowania członkostwa w Stowarzyszeniu AS Progres. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia uzyskanie członkostwa w Stowarzyszeniu AS Progres. Żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych albo ich usunięcia jest równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o członkostwo Stowarzyszenia AS Progres albo z wystąpieniem z Stowarzyszenia AS Progres;
 3. Kontakt z Administratorem danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem Prezesa Stowarzyszenia AS Progres – kontakt.asprogres@gmail.com
 4. Pani/Pana/dziecka dane osobowe:
  • podane w deklaracji członkowskiej lub później (na przykład pocztą elektroniczną), są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B i f RODO,
  • przetwarzane są wyłącznie w celach związanych z przynależnością do Stowarzyszenia AS Progres wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (nie są przetwarzane w celach handlowych),
  • będą przechowywane, przez okres przynależności do Stowarzyszenia AS Progres, a także po ustaniu członkostwa, przez czas zgodny z przepisami prawa, a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora – przez czas ich realizacji,
  • nie są przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego ani też jakichkolwiek pomiarów,
  • nie są przekazywane żadnym innym podmiotom;
  • dane osobowe dzieci biorących udział w rozgrywkach ligowych są przekazywane (za zgodą rodzica) Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej, Mazowieckiemu Związkowi Piłki Nożnej i odpowiedniej okręgowej delegatury odpowiedzialnej za organizację rozgrywek piłkarskich. Dane są wykorzystywane jedynie do identyfikacji zawodników i dopuszczenia do spotkań ligowych. Dane mogą być usunięte z bazy danych PZPN, MZPN oraz okręgowej delegatury na życzenie rodzica/opiekuna prawnego.
 5. Przysługuje Pani/Panu/dziecku prawo żądania od Administratora dostępu do dotyczących Pani/Pana/dziecka danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania albo usunięcia.
 6. Wizerunki członków i zawodników Stowarzyszenia AS Progres są wykorzystywane jedynie w celach promocyjnych Stowarzyszenia AKADEMIA SPORTOWA PROGRES i nie są udostępniane ani odsprzedawane innym podmiotom.
 7. W razie uznania, że przetwarzanie przez Stowarzyszenie AS Progres dotyczących Pani/Pana/dziecka danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu/dziecku prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Zarząd AKADEMII SPORTOWEJ PROGRES,
Prezes Stowarzyszenia AS Progres.
Kamil Kamiński